Duyurular

Personel Alım İlanı

Osmangazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Personel Alım İlanı

Osmangazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirlenen şart ve usullere göre 4(Dört) adet “Büro Görevlisi” ve 1(Bir) adet “Muhasebeci” unvanlı personel alınacaktır.

Aşağıda belirlenen şartları taşıyan adayların, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden http://vakifilan.aile.gov.tr adresinden online olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat süresi 09.12.2022 – 20.12.2022 tarihleri arasıdır. Evrak teslim adresi Muradiye Mah. Bozkurt Cad.No:2 Kaymakamlık Ek Hizmet Binası Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Vakıf Bürosudur. Evrak teslim tarihi 21.12.2022, 22.12.2022 ve 23.12.2022tarihlerinde08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

BÜRO GÖREVLİSİ

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibari ile, 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 8. 4 yıllık lisans eğitim veren yüksekokul ve fakültelerin; İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler,Sosyal Hizmetler, Büro Yönetimi bölümlerinden birinden mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından yapılan geçerli kamu personeli seçme sınavlarından KpssP3 puan türünden en az-60-(Altmış) puan almış olmak,
 10. En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 11. Tercihen bilgisayar sertifikasına sahip olmak, veya mezun olduğu okulda zorunlu/ortak/seçmeli dersi alan bu hususu resmi belgelemek,
 12. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, 20 Kasım 2022 tarihi ve öncesi itibariyle Osmangazi ilçesinde ikamet ediyor olmak,
 13. Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ile vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.(Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir.)

MUHASEBECİ

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. Son başvuru tarihi itibari ile, 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
 4. Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
 8. 4 yıllık lisans eğitim veren yüksekokul ve fakültelerin; Maliye, İşletme, İktisat, Ekonometri, Muhasebe, Muhasebe ve Finansal yönetimi, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Denetim bölümlerinden birinden mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından yapılan geçerli kamu personeli seçme sınavlarından KpssP3 puan türünden en az-60-(Altmış) puan almış olmak,
 10. En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak,
 11. Tercihen bilgisayar sertifikasına sahip olmak, veya mezun olduğu okulda zorunlu/ortak/seçmeli dersi alan bu hususu resmi belgelemek,
  12.Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre, 20 Kasım 2022 tarihi ve öncesi itibariyle Osmangazi ilçesinde ikamet ediyor olmak,
  13.Her türlü mevsim ve iklim şartında görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ile vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.(Göreve başlaması uygun bulunan adaylardan bu durumu belirtir tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecektir.)

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 1. TC Kimlik fotokopisi
 2. Diplomanın aslı, Mezuniyet Belgesi veya Noter onaylı sureti (e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir.)
 3. KPSS Sonuç Belgesi (e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir.)
 4. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre, 20 Kasım 2022 tarihi ve öncesi itibariyle Osmangazi ilçesinde ikamet ettiğini gösterir Belgesi (e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir.)
 5. Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir.)
 6. Adli Sicil belgesi (e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir.)
 7. Erkek adaylar için Askerlik Terhis belgesi veya Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge (e-devlet uygulaması üzerinden temin edilebilmektedir.)
 8. A4 kâğıdına yazılmış özgeçmiş,
 9. En az B sınıfı Sürücü Belgesi Fotokopisi
 10. Varsa Bilgisayar Sertifikası veya Lisans Eğitim Döneminde Bilgisayar Dersi aldığına dair Transkript.

İŞE ALIM SÜRECİ

Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru” niteliğindedir.’’Başvuru aşamasında istenecek belgeler’’ kısmında yer alan belgeler evrak teslim tarihlerinde Vakıfa teslim edilmesi gerekmektedir.Belgelerin Vakıfa teslim edilmesi sonrasında başvuru gerçekleşmiş olacaktır. Bu evrakları teslim etmeyen ya da eksik evrakı bulunan adayların başvuruları geçersiz olacaktır. Evrak teslimi vakıfta elden imza karşılığı teslim alınacak olup 21.12.2022, 22.12.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Belgelerin teslim edilmesi sonrasında başvurusu kesinleşen adaylar arasından Vakıfça belirlenen şartlara uygunluğa göre Kamu Personel Seçme Sınavında KPSS P3 türünde almış oldukları puanlar itibariyle sıralanarak; Büro Görevlisi kadrosu için en yüksek puanlı 20 kişi, Muhasebeci kadrosu için en yüksek puanlı 5 kişi (alınacak personel sayısının 5 katı aday) mülakata çağırılarak alınacak ve Büro Görevlisi için 4 kişi, muhasebeci için 1 kişi belirlenecektir.

Büro Görevlisi kadrosu için; 28 Aralık 2022 tarihi Çarşamba günü saat 09:00’da Vakıf Müdürlüğünde araç kullanım beceri sınavı, 28 Aralık 2022 tarihi Çarşamba günü saat 10.00′ da Osmangazi Kaymakamlığı Hizmet Binasında Kaymakamlık Toplantı Salonunda sözlü mülakat yapılacaktır.

Muhasebeci kadrosu için sözlü mülakat 29 Aralık2022 tarihi Perşembe günü saat 10:00’da Osmangazi Kaymakamlığı Hizmet Binasında Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Mülakatı kazanan personel, yapılacak güvenlik soruşturması sonucunda, alım kararının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasından sonra işe başlatılacaktır.

İŞ ŞARTLARI VE ÜCRET DURUMU

İstihdam edilecek olan Büro Görevlisi ve Muhasebeci; Vakfımızın Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine haiz bir kurum olması sebebiyle; 4857 sayılı İş Kanununa göre İşçi statüsünde Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi yapılacaktır. İstihdam edilecek olan personele; Vakıfların derecelendirilmelerine göre hazırlanan ve Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir. Çalışma saatleri hafta içi 08.00 – 17.00 saatleri arasında günlük 8 saat olmak üzere haftalık toplam 40 saattir. İşin deneme süresi 2 ay olup, Vakıf Mütevelli Heyetince işe uygun görülmemesi durumunda sözleşme feshedilebilir.

İlgililere ilanen duyurulur. 09.12.2022

Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

BAŞVURU ADRESİBaşvurular; http://vakifilan.aile.gov.tr adresine online yapılacaktır.
SYDV ADRESİMuradiye Mah. Bozkurt Cad.No:2 Osmangazi Kaymakamlığı Ek Hizmet Binası Osmangazi/ BURSA
İRTİBAT KİŞİLERİVakıf Müdürü Mahir ÜNLÜ
Sos. Yrd. İncl. Görv. Seval LOYAN
Telefon0 224 220 86 10